Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderjarige ingezetenen, Nederlanders, in het volle genot der burgerlijke en burgerschaps-regten, en betalende in de directe belastingen eene som, die, overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid, doch niet beneden f . . . noch boven f . . . bij de kieswet zal worden vereischt.

Zij. die den graad van docter bij eene nederlandsche liooge school verkregen, zijn aan de laatste voorwaarde niet onderworpen.

Art. 73. Het getal van de leden der Tweede Kamer wordt

bepaald naar de bevolking, voor ieder . . . • een.

De verdere regels ten aanzien van dit kiesregt stelt de

kieswet.

Art. 74. De andere Kamer, welke den naam van Eerste draagt, is zamengesteld uit niet minder dan vijf en twintig, en niet meer leden, dan de helft van het getal van die der Tweede Kamer. Zij moeten den ouderdom van veertig jaren hebben vervuld. Zij worden door den Koning voor hun leven benoemd, uit hen, die door diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid, onder de aanzienlijksten van den lande

behooren.

TWEEDE AFDEELING.

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Art. 75. Om tot lid der Tweede Kamer verkiesbaar te zijn, wordt, behalve het vereischte in art. 72, geene andere voorwaarde gevorderd, dan dat men in het volle genot der burgerlijke en burgerschaps-regten zij, en den ouderdom van dertig jaren hebbe vervuld.

Art. 76. Hij, op wien de keus in meer dan één kiesdistrict mogt zijn gevallen, verklaart welke dier benoemingen hij aanvaardt.

Sluiten