Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 81. De leden genieten, tot vergoeding der reiskosten, eens, heen en terug, voor elke zitting, zoodanige som als naar de afstanden, bij de wet zal worden geregeld.

Als verdere schadeloosstelling wordt hun toegelegd eene som van f 'sjaars.

DERDE AFDEEL1NG.

Van de Eerste Kamer der Staten-Geveraal.

Art. 82. De leden der Eerste Kamer doen, bij het aanvaarden hunner betrekking, in handen van den Koning gelijke eeden, als voor de leden der Tweede Kamer zijn bepaald, ieder op de wijze zijner godsdienstige gezindheid.

Art. 83. De Voorzitter der Eerste Kamer wordt door den Koning benoemd, voor den tijd van het openen tot het sluiten der zitting, uit eene opgave van drie leden. Hem door de Kamer aangeboden.

VIERDE AFDEEL1NG.

Beschikkingen aan beide Kamers gemeen.

Art. 84. Niemand kan tegelijk lid der beide Kamers zijn.

Art. 85. De Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur hebben zitting in de beide Kamers, en eene raadgevende stem.

Zij geven aan de beide Kamers, het zij mondeling, het zij schriftelijk, de verlangde inlichtingen, waarvan het verleenen niet, ingevolge van art. 53 en 54, strijdig kan worden geoordeeld met het belang en de zekerheid van het Rijk.

Art. 86. De leden der Staten Generaal kunnen niet te gelijk zijn Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, noch

Sluiten