Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden van den Hoogen Raad, noch van de Rekenkamer, noch van het Collegie van Raden en Generaalmeesters van de Munt, noch Commissarissen des Konings in de Provinciën, noch Krijgslieden in werkelijken dienst.

Geestelijken zijn niet benoembaar tot leden der StatenGeneraal.

Tot leden der Tweede Kamer zijn de ambtenaren, die bij de verkiezing voorzitten, binnen het district, waar zij voorzitten, niet verkiesbaar.

Art. 87. In iedere Kamer mogen de leden elkander niet nader dan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap bestaan.

Worden vader en zoon of broeders gelijktijdig benoemd, zoo gaat, ten zij vrijwillige overeenkomst beslisse, de vader den zoon en de oudere broeder den jongeren voor.

Art. 88. De leden der Kamers zijn, uit hoofde van de adviezen, in de vergadering door hen uitgebragt, niet geregtelijk vervolgbaar, ten zij in de gevallen, bij eene bijzondere wet te omschrijven-

Art 89. Iedere Kamer in den hare, onderzoekt de geloofsbrieven der nieuw inkomende leden, en beslist de geschillen welke dienaangaande mogten oprijzen.

Art. 90. Elke Kamer benoemt haren Griffier buiten haar midden.

Art. 91. De beide Kamers der Staten-Generaal voeren den titel van Edel Mogende Heeren.

Art. 92. De Staten-Generaal vergaderen ten minste eenmaal 's jaars.

Hunne gewone vergadering wordt geopend op den derden Maandag in October.

Sluiten