Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet, en worden door den Koning afgekondigd.

Art. lil. De tijd, binnen welken de afkondiging, der wetten moet geschieden, de wijze van afkondiging, en de tijd, wanneer zij verbindende zijn, worden door de wet geregeld.

In het insgelijks bij wet te bepalen formulier van afkondiging.

Art. 112. Ten aanzien van de algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat in Europa en zijne bezittingen in andere werelddeelen, wordt het gemeen overleg met de StatenGeneraal vermeld, bepaalt de wet insgelijks de wijze van afkondiging en het tijdstip, waarna zij kunnen werken.

Art 113. Eene wet, die niet uitdrukkelijk zegt, dat zij ook op de Overzeesche bezittingen toepasselijk is, wordt geacht enkel voor het Rijk in Europa te zijn gemaakt.

De Overzeesche bezittingen worden door bijzondere wetten geregeld.

ZESDE AFDEELING.

Van de Begroeiing der Uitgaven van het Rijk.

Art. 114. De begrootingen van alle uitgaven, zoo wel als van alle ontvangsten des Rijks, het zij in Europa, hetzij in de Overzeesche bezittingen, worden vastgesteld bij de wet.

Art. 115. De Tweede Kamer ontvangt het ontwerp dezer begrootingen van wege den Koning jaarlijks, in de gewone vergadering, althans twaalf maanden vóór den aanvang van het jaar, waarvoor zij moeten dienen.

Art. 116. Geen hoofdstuk der begrooting van uitgaven kan meer dan die voor één Departement van Algemeen Bestuur behelzen.

Sluiten