Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij worden tot dien eed toegelaten, na alvorens te hebben afgelegd den eed van zuivering en tegen verboden giften en gaven, hierboven, art. 79, voor de leden der Staten-Generaal bepaald.

Art. 122. De Staten der Provinciën vergaderen zoo dikwerf in het jaar, als de wet zal bepalen, en bovendien wanneer zij door den Koning buitengewoon worden bijeengeroepen.

De vergaderingen zijn openbaar, met hetzelfde voorbehoud als ten aanzien van de vergaderingen der Kamers van de StatenGeneraal is bepaald in art. 93.

Art. 123. De leden der Staten stemmen, elk volgens eed en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen die benoemen.

Art. 124. Omtrent het raadplegen en stemmen gelden de regels in art. 97, ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal voorgeschreven.

TWEEDE AFDEEL1NG.

Van de Maat der Staten Provinciaal.

Art. 125. De Staten dragen de kosten van hun bestuur, zooveel het Rijks-bestuur is. voor aan den Koning, die ze, in geval van goedkeuring, op de begrooting der Staatsbehoeften brengt.

De begrooting der enkel Provinciale of huishoudelijke uitgaven, door de Staten opgemaakt, behoeft 's Konings goedkeuring.

Provinciale belastingen tot dekking dezer uitgaven, door de Staten aan den Koning voorgedragen, vereischen bekrachtiging door de wet.

Art 126. De Staten worden belast met de uitvoering der wetten en koninklijke bevelen, betrekkelijk tot die takken van

Sluiten