Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

Van veranderingen en bijvoegselen.

Art 186. In geval in het vervolg eenige verandering of bijvoeging in de Grondwet noodig mogte zijn, moet deze noodzakelijkheid bij eene wet verklaard, en de verandering of bijvoeging zelve duidelijk aangewezen en uitgedrukt worden.

Art. 187. Deze wet bepaalt tevens den tijd, binnen welken in de kiesdistricten wordt overgegaan tot de verkiezing, waardoor aan de gewone leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een gelijk aantal buitengewone wordt toegevoegd, op dezelfde wijze als de gewone te benoemen.

Art. 188. Tot overweging der voorgestelde veranderingen of bijvoegingen in de Grondwet, komt de Tweede Kamer in dubbelen getale met de Eerste zatnen in vereenigde zittingen.

De vergadering mag over die voorstellen geen besluit nemen, ten zij twee derden harer leden tegenwoordig zijn.

De besluiten worden bij eene meerderheid van twee derden der tegenwoordige leden opgemaakt.

Voor het overige wordt gevolgd hetgeen over het maken der wetten is bepaald, met dien verstande, dat op de vereenigde vergadering toepasselijk is hetgeen art. 102 en volgende ten aanzien der beide Kamers afzonderlijk voorschrijven.

Art. 189. Geene verandering in de Grondwet of in de erf-opvolging mag gedurende een Regentschap worden gemaakt.

Art. 190. De veranderingen of bijvoegselen in de Grondwet, door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plegtig afgekondigd, en bij de algemeene Grondwet gevoegd

Sluiten