Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVEN EN TWINTIG ONTWERPEN VAN WET

aangeboden in de vergadering der

Tweede Kamer der Staten Generaal van 9 Maart 1848

Nr. I.

Art. 1 Er bestaat noodzakelijkheid tot verandering van het 4de artikel der Grondwet.

Art. 2. Bij het 4de artikel der Grondwet wordt een 2de lid gevoegd van den volgenden inhoud:

„De wet regelt de toelating en de wijze van uitzetting van vreemdelingen, mitsgaders de algemeene voorwaarden, op welke ten aanzien van hunne uitlevering verdragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten".

Nr. II.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Het 7de artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt:

„Tot leden der Staten-Generaal, hoofden van departementen van algemeen bestuur, leden van den Raad van State, Commissarissen des Konings in de provinciën, en leden van den Hoogen Raad, kunnen alleen benoemd worden Nederlanders, ingezetenen van het Rijk, geboren binnen hetzelve of deszelfs volkplantingen en bezittingen in andere werelddeelen, uit ouders aldaar gevestigd".

„Die uit zoodanige ouders, ter oorzake van 's Lands dienst of slechts tijdelijk afwezend of anderzins op reis zijnde, buiten het Rijk geboren zijn, worden met de vorigen gelijk gesteld"

Sluiten