Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3. Na het 7de artikel der Grondwet wordt een nieuw artikel ingevoegd van den volgenden inhoud :

„Die, eenmaal tot de in het vorige artikel vermelde bedienigen benoembaar geweest zijnde, hunne hoedanigheid van Nederlander hebben behouden, blijven daartoe benoembaar, niettegenstaande de grond, waarop zij geboren zijn, of waarop hunne ouders tijdens die geboorte gevestigd waren, heeft opgehouden tot het Rijk of deszelfs volkplantingen en bezittingen in andere werelddeelen te behooren1'.

Nr. 111.

Art. 1 Enz

Art. 2. Het 3de lid van het 57ste artikel wordt veranderd als volgt:

„Ingeval de verbonden of verdragen, in tijd van vrede gesloten, inhouden bepalingen, in strijd met de voorschriften van eenige bestaande wet, of ook eenigen afstand of ruiling van een gedeelte van het grondgebied des Rijks of van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen, worden die verbonden en verdragen door

den Koning niet bekrachtigd, dan nadat die bij de wet zijn I

goedgekeurd".

Nr IV.

Art. 1. Enz.

Art. 2. De 2de en 3de zinsneden van het 59ste artikel der Grondwet worden vervangen door de volgende bepalingen:

„Veranderingen in de thans aldaar bestaande reglementen op het beleid der regering worden, op voorstel des Konings,

door de wet vastgesteld."

„De goedgekeurde koloniale begrootingen van ontvangsten en uitgaven worden jaarlijks aan de Staten-Generaal medegedeeld, met bijvoeging der laatste in de koloniën afgesloten rekeningen van ontvangsten en uitgaven "

Sluiten