Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De koloniale overmakingen en het gebruik derzelven worden jaarlijks aangewezen in eene algemeene rekening; zij wordt telkens door eene Staats-Commissie van negen leden onderzocht, met het doel om zich te vergewissen, dat die overmakingen behoorlijk zijn verantwoord, en dat daaruit geene uitgaven zijn gedaan, niet strekkende ten dienste der koloniën. Die Staatscommissie is te zamengesteld uit eenen door den Koning te benoemen voorzitter en twee leden uit elke der beide Kamers van de StatenGeneraal, uit den Raad van State en uit de Algemeene Rekenkamer, door die collegiën aan te wijzen. De secretaris der commissie wordt door den Koning benoemd.*'

"'De door den Koning goedgekeurde rekening wordt, met het Hem aangeboden verslag, aan de Staten-Generaal medegedeeld. Het gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt bij de wet geregeld.

Nr. V.

Art. 1. Enz

Art. 2. Het 66ste artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt:

"De Koning heeft het regt van gratie. Wanneer het veroordeelingen betreft tot eene zwaardere straf dan van drie jaren gevangenis, oefent Hij dat regt uit, na ingewonnen advies van den Hoogen Raad der Nederlanden."

Art. 3. Het 67ste artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt;

„De Koning verleent dispensatie in de gevallen, bij de wetten bepaald."

Art. 4. Na het 67ste artikel der Grondwet wordt een nieuw artikel ingevoegd van den volgenden inhoud :

„De Koning heeft het regt, om de werking eener wet te schorsen of te wijzigen, in de gevallen, op de wijze en voor den tijd, bij de wetten te bepalen."

Sluiten