Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zij zenden afschriften daarvan aan de Staten, die bevoegd zijn "die verordeningen en alle beschikkingen der plaatselijke besturen, wanneer zij met de wetten of bestaande voorschriften of met het algemeen belang strijdig zijn, tijdelijk te schorsen, onverminderd het regt des Konings om die buiten effect te

stellen.''

Nr. XIV.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Het 155ste artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt:

„De plaatselijke besturen zijn bevoegd tot bestrijding der plaatselijke uitgaven de noodige belastingen te heffen'.

Behoudens de algemeene voorschriften der wet, mogen geene plaatselijke belastingen worden ingevoerd, gewijzigd o afgeschaft, dan op voordragt van het plaatselijk bestuur en me goedkeuring des Konings, onverminderd zijne bevoegdheid, om in het algemeen belang de bestaande plaatselijke belastingen verminderen of de heffing daarvan te doen ophouden

Art. 3. Het 156ste artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt ••

De reglementen omtrent de wijze van invordering plaatselijke belastingen worden vastgesteld door de plaatselijke

besturen, onder goedkeuring der Staten."

Bij het onderzoek daarvan zien de Staten toe, dat d voorkomende bepalingen niet in strijd zijn met de wetten en

algemeene verordeningen en dat door de voorgedragen belastingen

de in- uit- en doorvoer van voortbrengselen van den grond o t * nijverheid ,an .„toe plaatsen niet bezwaardworden boven die van de plaats zelve, waar de belasting gelegd wordt.

Sluiten