Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zonder de zaak te gemakkelijk te maken, den loop daarvan vereenvoudigen en alle thans bestaande onzekerheid omtrent sommige punten doen ophouden.

XV.

Algemeen is de wensch uitgedrukt, dat althans al de wetten, die tot het nieuw in te voeren kiesstelsel betrekking hebben, bij de Tweede Kamer worden ingediend in de zitting der StatenGeneraal, onmiddellijk volgende op die, waarin de thans behandelde herziening der Grondwet zal zijn tot stand gebragt.

Na het behandelen dezer hoofdpunten, is nog door cenige weinige leden de meening geuit, dat de vrijheid van godsdienst niet genoegzaam bij de bestaande Grondwet gewaarborgd was; dringende zij dien ten gevolge er op aan, dat van dit hun gevoelen bepaaldelijk in het tegenwoordig verslag zou blijken.

De commissie van rapporteurs heeft bij deze beknopte opsomming van hetgeen nopens het allergewigtigste onderwerp, waarover dit verslag loopt, tot nu toe in de afdeelingen der Kanier is verhandeld, niets meer te voegen, dan dat zij de tolk is der geheele Vergadering, wanneer zij, in het welbegrepen belang des Vaderlands, op eene zoo spoedig mogelijke inzending der voorstellen tot Grondwets-herziening, die het uitvloeisel kunnen zijn van de in het hoofd dezes vermelde Koninklijke mededeeling, aandringt. Zij voegt er de uitdrukking bij der verwachting, dat langs dien weg aan het Staatsverdrag bestendigheid, aan den Troon onwankelbaarheid, aan het volk tevredenheid en aan deii Staat veerkracht zal kunnen worden verzekerd.

Aldus vastgesteld bij de genoemde commissie, den 16 Maart 1848.

DUYMAER VAN TWIST.

CORVER HOOFT.

VAN PANHUYS.

VAN GOLTSTEIN

VERWEY MEJAN.

Sluiten