Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het veroordeelingen betreft tot drie jaren gevangenis en daar beneden, oefent de Koning dat regt uit na gehoord a vijs van den regter, die het vonnis streek; in de overige zaken na gehoord advijs van den Hoogen Raad

Amnestie en absolitie worden niet dan bij eene wet toegestaan.

Art. 63. Dispensatie wordt door den Koning slechts verleend van eene bepaalde wet, in de gevallen, door de wet omschreven.

Art. 64. De Koning beslist alle geschillen van bestuur, we e tusschen twee of meer provinciën mogten ontstaan, wanneer hij die niet in der minne kan bijleggen.

Art 65. De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wet voor, en doet zoodanige andere voorstellen, als hij noodig oordeelt.

Hij heeft het regt. om de voorstellen, hem door de StatenGeneraal gedaan, al of niet goed te keuren.

Art. 66. De Koning heeft het regt, om de Kamers der Staten-Generaal elk afzonderlijk of beide te zamen te ontbinden.

ZEVENDE AFDEELING.

VaU den Raad van State en de ministeriële departementen.

Art. 67. Er is een Raad van State, welks zamenstelling en bevoegdheid worden geregeld bij de wet.

De Koning is voorzitter van den Raad. en benoemt de leden.

De Prins van Oranje heeft echter, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, zitting van regtswege en eene raadgevende stem.

trt: 68n °e KoninS ter overweging bij den Raad

n State alle voorstellen, door hem aan de Staten-Generaal te oen, of door deze aan hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat en vandeszelfs bezittingen in andere werelddeelen.

Sluiten