Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 87 De leden der Kamers zijn, uit hoofde van de advijzen, niet geregtelijk vervolgbaar,

Art. 88. Iedere Kamer in den haren onderzoekt de geloofsbrieven der nieuw inkomende leden, en beslist de geschillen, welke dienaangaande mogten oprijzen.

Art. 89. Elke Kamer benoemt haren griffier buiten haar midden.

Art. 90. De Staten Generaal vergaderen ten minste eenmaal 's jaars

Hunne gewone vergadering wordt geopend op den derden Maandag in October.

De Koning roept de buitengewone vergadering bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt.

Art. 91. De zittingen van de beide Kamers worden, zoowel als de vereenigde zittingen, in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist, of bij gesloten deuren zal worden geraadpleegd.

Over de punten, die in de gesloten vergadering zijn behandeld, kan in haar ook een besluit worden genomen.

Art. 92. De Staten-Generaal, bij overlijden des Konings niet vergaderd zijnde, vergaderen zonder voorafgaande oproeping.

Deze buitengewone vergadering wordt op den vijftienden dag na het overlijden geopend.

Art. 93. De vergadering der Staten-Generaal wordt in vereenigde zitting der beide Kamers door den Koning, ofte wel door eene commissie van zijnentwege, geopend, en op dezelfde wijze gesloten, wanneer hij oordeelt, dat het belang van het rijk niet vordert, de vergadering langer bijeen te houden.

Sluiten