Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 108. Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet en worden door den Koning afgekondigd.

Art. 109. De tijd, binnen welken de afkondiging der wetten moet geschieden, de wijze van afkondiging en de tijd, waneer zij verbindende zijn, worden door de wet geregeld.

In het insgelijks bij de wet te bepalen formulier van afkondiging wordt het gemeen overleg met de Staten-Generaal vermeld.

Art. 1 10. Ten aanzien van de algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat in Europa en zijne bezittingen in andere werelddeelen, bepaalt de wet insgelijks de wijze van afkondiging en het tijdstip, waarna zij kunnen werken.

Art. 111. Eene wet, die niet uitdrukkelijk zegt, dat zij ook op de overzeesche bezittingen toepasselijk is, wordt geacht enkel voor het rijk in Europa te zijn gemaakt

ZESDE AFDEELING.

Van de Begrooting.

Art. 112. De begroetingen van alle uitgaven, zoowel als van alle inkomsten des rijks, worden vastgesteld bij de wet.

Art. 113. De Tweede Kamer ontvangt het ontwerp .dezer begrootingen van wege den Koning jaarlijks, in de gewone vergadering, althans twaalf maanden vóór den aanvang van het jaar waarvoor zij moeten dienen.

Art. 114. Geen hoofdstuk der begrooting van uitgaven kan meer dan die voor één departement van algemeen bestuur behelzen

Ieder hoofdstuk wordt in een of meer ontwerpen van wet vervat.

Sluiten