Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 139. Er is een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van strafregt, van burgerlijke regts- en strafvordering en van de zamenstelling der regterlijke magt.

De wet regelt insgelijks het regtsgebied over het krijgsvolk.

Zij regelt ook de regtspraak over verschillen en overtredingen in zake aller belastingen.

Art 140. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet, dan ten algemeenen nutte, in elk geval door eene wet te verklaren, en tegen voorafgaande schadeloosstelling.

De uitzonderingen op het vereischte der verklaring in elk geval door eene wet, ten behoeve van vestingbouw, en den aanleg, het herstel of onderhoud van dijken, worden door eene algemeene wet geregeld.

Noch het vereischte der voorafgaande verklaring door eene wet, noch dat van voorafgaande schadeloosstelling kan worden ingeroepen in de gevallen van oorlog, brand of watersnood, die onverwijlde inbezitneming mogten vorderen, onverminderd het regt op schadeloosstelling.

Art. 141. Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvordering en andere burgerlijke regten, behooren bij uitsluiting tot de kennis van de regterlijke magt. Aan haar behoort insgelijks, behoudens de uitzonderingen, door de wet te bepalen, de beslissing over politische regten.

Art. 142. De regterlijke magt wordt alleen uitgeoefend door regtbanken, welke de wet instelt.

Art. 143. Niemand kan tegen zijnen wil worden afgetrokken van den regter, dien de wet hem toekent. De wet regelt de wijze, waarop geschillen over bevoegdheid, tusschen administrative en regterlijke magt ontstaan, worden beslist

Art. 144. Behalve het geval, dat iemand op heeter daad wordt betrapt, en de gevallen, bij de wet voor het krijgsvolk

Sluiten