Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b»rimlnie7d,in hecl"enl5 worden <- °p

evel van den regter, dat de redenen der aanhouding vermeldt

-xrr Jiva■—

w« J„e r:~;zer irti'r *binnen

dJ;l 'l5or y-r 'nSeze'en, in buitengewone omstanengheden, door het polit.ek gezag mogt worden gearresteerd is hu, op wiens bevel zoodanige arrestatie g eeseae;d'

«en daarvan terstond ke„„is „ gtïenP aan dc„ £*£

dril li ,00"S "e" Wonen den tijd van

ane dagen over te leveren.

De criminele regtbanken zijn verpligt, elk in haar ressort gen, dat zulks stiptelijk worde nagekomen.

Art 146. Niemand mag i„ de woning van een ingezeten zijns ondanks treden dan nn r,cf ingezeten

wet bevoegd verklaard en JT " n",gt' dM"°e "" de

olgens de vormen, daarbij bepaald.

instelhne 1 " g! ^ de post of andere openbare 7 I L7?' ,0eVe"rou»de ""«en is onschendbaar, ten *1 op last des regters, t„ de gevallen, bij de wet omsehreven.

Art. U8. Op geene misdaad mag ten straf gesteld worden e ver. eur_verklaring der goederen, den sehuldige toebehoorende.

-Ti-'t stik::rar:r d:rndcn war2,1

rit8 *■*ve,meiden- - - - £.*zlz

TWEEDE AFDEEL1NG.

VaH dtn Ho°9en en de regtbanken.

gerestsho|l5o„def T** SeheeIe "'ik °PP"5'e

g gtrtol, onder den naam van Hooge Raad der Nederlanden,

Sluiten