Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 176. De lotelingen bij de militie te land mogen niet dan met hunne toestemming naar de overzeesche bezittingen worden gezonden.

Art. 177. De verpligte dienst ter zee wordt door de wet op de militie geregeld.

Art. 178. Alle de kosten voor de legers van het rijk worden uit 's lands kas voldaan.

De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leveranciën, van welken aard ook, aan s Konings legers of vestingen, kunnen niet ten laste van één of meerdere inwoners of gemeenten worden gebragt

Zoo door onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of leveranciën van bijzondere personen of gemeenten worden gevorderd, zal het rijk dezelve te gemoet komen en, op den voet, bij de reglementen bepaald, schadeloos stellen

De uitzonderingen voor tijden van oorlog regelt de wet.

Art. 179. In de plaatselijke gemeenten worden schutterijen opgerigt, tot behoud der inwendige rust.

Zij dienen in tijd van gevaar en oorlog tot verdediging des vade'rlands.

Art. i80. liet getal er. de inrigting der militie, zoowel als der schutterijen, worden geregeld bij de wet.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Van den Waterstaat.

Art. 181. De Koning heeft het oppertoezigt over alles wat betreft den waterstaat van het koningrijk, de wegen en bruggen daaronder begrepen, zonder onderscheid of de kosten daarvan worden betaald uit 's lands kas, dan op eene andere wijze gevonden.

Sluiten