Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 187. Tot overweging der bij die wet voorgestelde veranderingen komen de nieuwe Kamers zamen in vereenigde zittingen.

De vergadering mag over die voorstellen geen besluit nemen, ten zij twee derden harer leden tegenwoordig zijn.

De besluiten worden bij eene meerderheid van twee derde der tegenwoordige leden opgemaakt. Zij strekken, om de voorgestelde veranderingen, zoo als zij zijn voorgesteld, geheel of ten deele aan te nemen of af te keuren.

Voor het overige wordt gevolgd hetgeen over het maken der wetten is bepaald, met dien verstande, dat op de vereenigde vergadering toepasselijk is hetgeen art. 100 ten aanzien der beide Kamers afzonderlijk voorschrijft.

Art. 188. Na aanneming of afkeuring der veranderingen in de Grondwet worden de Kamers ontbonden, en aanstonds nieuwe verkiezingen bevolen.

Art. 189. Geene verandering in de Grondwet of in de erfopvolging mag gedurende een regentschap worden gemaakt.

Art. 190. De veranderingen of bijvoegselen in de Grondwet door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plegtig afgekondigd, en bij de Grondwet gevoegd.

Additionnele Bepalingen.

Art 1. Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, totdat zij door andere, volgens deze Gronwet, zijn vervangen.

Alle wetten en naar de Grondwet van 1815 en 1840 verbindende reglementen en besluiten, thans in werking, blijven tot aan de invoering der nieuwe grondwettige orde gehandhaafd.

Art. 2. De heerlijke regten, betreffende voordragt of aanstelling van personen, worden zonder schadeloosstelling afgeschaft

Sluiten