Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannelijke uit mannen gekomen afstammelingen van wijlen Prinses Carolina van Oranje, zuster van wijlen Prins Willem den Vijfden en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, op gelijke wijze als in art. 11 ten opzigte van de afstammelingen van wijlen Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, is bepaald.

Art. 16. Afstand van de Kroon heeft ten opzigte van de erfopvolging hetzelfde gevolg als overlijden.

Art. 17. Het kind waarvan eene vrouw zwanger is op het oogenblik van het overlijden des Konings wordt ten opzigte van het regt op de Kroon als reeds geboren aangemerkt. Dood ter wereld komende wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Art. 18. Van de erfopvolging, zoowel voor zich zelve als voor hunne afstammelingen, zijn uitgesloten alle Prinsen en Prinsessen geboren uit een huwelijk aangegaan door een Koning of eene Koningin buiten gemeen overleg met de Staten-Generaal, of door een Prins of Prinses van het regerend stamhuis buiten bij de wet verleende toestemming.

Zoodanig huwelijk aangaande, doet eene Koningin afstand van, en verliest eene Prinses haar regt op de Kroon.

Wanneer de Kroon, hetzij door erfopvolging, hetzij ingevolge artt. 15, 20 of 21 in een ander stamhuis is overgegaan, gelden deze bepalingen alleen voor de huwelijken, na het tijdstip van dien overgang gesloten.

Art. 19. Wanneer bijzondere omstandigheden eenige verandering in of voorziening omtrent de orde van erfopvolging raadzaam maken, is de de Koning bevoegd daaromtrent eene voordragt te doen.

De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen getale zamengeroepen, beraadslagen en besluiten daarover in vereenigde vergadering.

Art. 20. Wanneer geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat, wordt deze benoemd bij eene wet, waarvan het ontwerp door den Koning wordt voorgedragen.

Sluiten