Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last en ter verantwoording van den voorzitter in art. 43 vermeld wordt afgekondigd.

Art. 51. Dit besluit wordt genomen op voorstel van den Regent of van ten minste twintig leden der Staten-Generaal. Deze leden dienen hun voorstel in bij den voorzitter der Eerste Kamer, die de beide Kamers onmiddellijk in vereenigde vergadering bijeenroept.

Is de zitting der Kamers gesloten, dan zijn die leden bevoegd

de oproeping zeiven te doen.

Art. 52. De hoofden der ministeriele departementen en de voogden zijn persoonlijk gehouden aan de Kamers der StatenGeneraal, zoo dikwerf dit wordt gevraagd, omtrent den toestand van den Koning of van den Regent verslag te doen.

Art. 95. 3de lid, is ten deze ook op de voogden toepasselijk.

Art. 53. Onmiddellijk na afkondiging van het in art. 50 omschreven besluit herneemt de Koning de waarneming der regering.

VIJFDE AFDEELING.

Van de Inhuldiging des Konings.

Art 54. De Koning, de regering aanvaard hebbende, wordt zoodra mogelijk plegtig beëdigd en ingehuldigd binnen de stad Amsterdam, in eene openbare en vereenigde vergadering der beide Kamers van de Staten-Generaal.

Art. 55. In deze vergadering wordt door den Koning de volgende eed of belofte op de Grondwet afgelegd:

„lk zweer (beloof) aan het Nederlandsche volk, dat „ik de Gronwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Sluiten