Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgbaar voor hetgeen zij in de vergadering hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd.

Art. 99. Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven harer nieuwe inkomende leden, en beslist de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen.

Art. 100. Elke Kamer benoemd haren griffier.

Deze mag niet tegelijk lid van een der beide Kamers zijn.

Art. 101. De Staten-Generaal komen ten minste eenmaal 's jaars te zamen.

Hunne gewone zitting wordt geopend op den derden Maandag in September.

De Koning roept eene buitengewone zitting bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt.

Art. 102. De afzonderlijke vergaderingen der beide Kamers, en evenzoo de vereenigde vergaderingen, worden in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen.

Art. 103. Is bij overlijden des Konings of bij afstand van de Kroon de zitting gesloten, dan komen de Staten-Generaal zonder voorafgaande oproeping te zamen.

Deze buitengewone zitting wordt op den vijfden dag na het overlijden of na den afstand geopend.

Bij ontbinding van eene of van beide Kamers treden deze tijdelijk weder op, tot aan de zamenkomst der nieuw verkozene, welke plaats heeft op den vijfden dag na den afloop der verkiezingen

Sluiten