Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 104. De zitting der Staten Generaal wordt in vereenigde vergadering der beide Kamers, door dan Koning of door eene commissie van zijnentwege geopend. Zij wordt op dezelfde wijze gesloten, wanneer hij oordeelt, dat het belang van den Staat niet vordert haar te doen voortduren.

De gewone jaarlijksche zitting duurt ten minste twintig dagen, tenzij de Koning gebruik make van het regt in art. 75 omschreven.

Art. 105. Bij ontbinding van eene der Kamers of van beide, sluit de Koning tevens de zitting der Staten-Generaal.

Art- 106. De Kamers mogen, noch afzonderlijk, noch in vereenigde vergadering, beraadslagen over besluiten, zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is.

Art. 107. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden opgemaakt.

Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

In deze, en evenzoo in eene voltallige vergadering, wordt, bij staken der stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping wanneer één der leden dit verlangt, en alsdan mondeling.

Art 108. De stemming over personen voor de benoemingen

of voordragten, in de Grondwet vermeld, geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lot.

Art. 109. Bij eene vereenigde vergadering worden de beide

amers als slechts ééne beschouwd en nemen hare leden, naar willekeur, door elkander plaats.

De voorzitter der Eerste Kamer heeft de leiding der vergadering.

Sluiten