Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do Koning is Voorzitter van den Raad en benoemt de leden.

De Prins van Oranje heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van regtswege zitting.

Art. 76. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State alle voorstellen, door Hem aan de Staten-Generaal te doen, of door deze aan Hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van bestuur van het Rijk en van de koloniën.

De Koning hoort wijders den Raad van State over alle zaken, waarin Hij dat noodig oordeelt.

De Koning alleen besluit en geeft telkens van Zijn genomen besluit kennis aan den Raad van State.

Aan het hoofd der uit te vaardigen besluiten wordt melding gemaakt dat de Raad van State deswege gehoord is.

Artt. 77. De wet kan aan den Raad van State of aan eene afdeeling van dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen.

Art. 78. De Koning stelt ministeriëele departementen in, en benoemt en ontslaat de ministers naar welgevallen.

De verantwoordelijkheid der ministers wordt geregeld door de wet.

Alle Koninklijke besluiten en beschikkingen worden door ten minste een der ministers mede onderteekend.

DERDE HOOFDSTUK.

Van de Staten-Generaal.

EERSTE AFDEELING

Van de zamenstelling der Staten-Generaal.

Art. 79. De Staten-Generaal vertegenwoordigen hetgeheele Nederlandsche Volk.

Sluiten