Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kamer bepaalt in hare Reglement van Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal worden ingesteld.

Art. 111. Beide Kamers hebben, zoowel ieder afzonderlijk als in vereenigde vergadering, het recht wijziging in een voorstel des Konings te maken.

Art. 112. Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel, hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier:

»De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de „Eerste Kamer het hiernevens gaande voorstel des Konings „en is van oordeel, dat het door de Staten-Generaal behoort „te worden aangenomen."

Wanneeer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning met het volgende formulier :

„De Tweede Kamer der Staten-Generaal betuigt den „Koning haren dank voor Zijnen ijver in het bevorderen „van de belangen van den Staat en verzoekt Hem eer„biedig het gedane voorstel in nadere overweging te nemen."'

Art. 113. De Eerste Kamer overweegt, met inachtneming van artikel 110 het voorstel in het vorig artikel bedoeld.

Wanneer zij tot ongewijzigde aanneming van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning en aan de Tweede Kamer met de volgende formulieren :

„Aan den Koning.

„De Staten-Generaal betuigen den Koning hunnen „dank voor Zijnen ijver in het bevorderen van de belangen „van den Staat en vereenigen zich met het voorstel zooals „het daar ligt."

Sluiten