Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Koning bewilligt in het voorstel. '

o!:

„De Koning houdt het voorstel in overweging/'

Art. 122. Alle voorstellen van wet, door dc Staten-Generaal aangenomen en door den Koning bekrachtigd, verkrijgen kracht

van wet.

De wetten zijn onschendbaar.

Art. 123. De wetten zijn alleen voor het Rijk verbindende, voor zoover daarin niet is uitgedrukt dat zij voor de koloniën verbindend zijn.

ZESDE AFDEEL1NG.

Van de Rijks-begrooting en rekening.

Art. 124. Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld en de middelen tot dekking aangewezen.

Art. 125. De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden jaarlijks door den Koning bij de Tweede Kamer ingediend bij het openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, vóór den aanvang van het jaar, waarvoor de begrootingen moeten dienen.

Art. 126. Geen hoofdstuk der begrooting van uitgaven kan meer dan die voor één departement van algemeen bestuur behelzen.

Ieder hoofdstuk wordt in één of meer ontwerpen van wet vervat.

Door zoodanige wet kan overschrijving worden toegestaan.

Art. 127. Het recht om wijziging in ontwerpen van begrootingswetten te maken behoort bij uitsluiting aan de Tweede Kamer.

Sluiten