Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onnoodig te zeggen, dat ik niet de pretentie heb een geleerd betoog te leveren wat inhoud en evenmin wat den vorm betreft. Het boekje — door een niet-geleerde voor niet-geleerden geschreven — is, naar ik meen, de vrucht van nadenken en oprecht de waarheid zoeken door iemand met alledaagsch gezond verstand, die, eerst nog aan de gegrondheid van zijn geloof twijfelend, zich thans gelukkig gevoelt, van zijn twijfel geheel genezen te zijn en dat geluk gaarne anderen gunt, ook in het algemeen belang. Mocht de toon van het schrijven niet altijd zoo bezadigd zijn als voor zulk betoog passend is, dan verontschuldige men deswege een onervaren schrijver. Verder meen ik, om schijnheilige verontwaardiging te voorkomen, er op te moeten wijzen, dat, waar ik met betrekking tot God of goddelijke attributen spottenderwijs spreek, mijn spot natuurlijk alleen tegen hen gericht is, die God door hun leer in een m.i. onwaardig daglicht stellen.

Mogelijk volgt nu wel de te vergeefs gevraagde weerlegging, in welk geval eerlijke critiek zorgvuldig overwogen en bij eventueelen herdruk ter harte genomen zal worden. De Katholieke lezer zij er echter op bedacht, dat, al zou er tegen de door mij geopperde bezwaren en beschuldigingen niet veel zijn aan te voeren, men het van Katholieke zijde toch wel zal doen voorkomen als ware het boekje van begin tot einde onzinnig of onwaar; maar daarbij, wees daarvan verzekerd, het lezen en verspreiden verbieden. Dit is nu eenmaal de beproefde Katholieke taktiek.

Bij het einde van het boekje vindt men een uittreksel uit den catechismus, die hier vroeger algemeen in gebruik was, en mogelijk ook nu nog is. De samensteller er van was geen gewoon bisschop, maar een aartsbisschop en kardinaal; wij hebben dus alle waarborgen, dat hij de Katholieke leer getrouw zal weergeven. De aanhalingen hebben betrekking op de in dit boekje behandelde onderwerpen; zij zijn veelal verkort weergegeven, maar zonder dat de zin daardoor in 't allerminst vervalscht is.

X.

Sluiten