Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sacrament. Wel geeft de analyse dezelfde uitkomsten als bij onder zoek van wijn, wel kan men door gebruik van dat bloed dronken worden, en zeer zwakke priestermagen kunnen er ongesteld van worden als het bloed van zuren wijn is gemaakt; maar dat zijn alle slechts de toevalligheden, de eigenschappen van wijn, die wij gewaar worden; de substantie is wel degelijk bloed.

En het verwonderlijkste is, dat er zooveel geleerde menschen gevonden worden, die dien onzin ook gelooven, hoewel onder hen, die zulks voorgeven, wellicht meer laaghartige of laffe ongeloovigen schuilen dan men gewoonlijk meent.

En diezelfde geleerden zeggen, waar sprake is van bijbelverklaring: „Het is een algemeen aangenomen regel, dat men de „woorden der H. Schrift niet in een letterlijken zin kan opvatten, „wanneer zoodanige opvatting in strijd is met een door de rede „klaarblijkelijk geleerde waarheid. De woorden, waarvan God zich „bedient, om ons iets mede te deelen, kunnen dikwerf op meer „dan één wijze worden verstaan. Wanneer Hij derhalve in de „natuur over hetzelfde onderwerp op een klaarblijkelijke wijze tot „ons spreekt, dan is het niet dan redelijk, dat wij de woorden „der H. Schrift uitleggen naar Gods uitspraken in de natuur" 1).

Is grooter contrast denkbaar dan tusschen deze theorie en haar practijkï En een figuurlijke opvatting lag zoo voor de hand, zij blijkt overal zoo duidelijk uit de H. Schriften, en was van Christelijk standpunt zoo veel schooner dan dat werkelijk vleescheten en bloeddrinken.

De Eerwaarde Heer J. F. de Groot S.J., die kort geleden een catechismus voor meer ontwikkelde leerlingen heeft geschreven, acht zich bij de verdediging van het H. Sacrament ook onoverwinnelijk met een beroep op den tekst der H. Schrift. En diezelfde geleerde zegt op een andere plaats van den catechismus, dat volgens een geslachtslijst uit de H. Schrift de ouderdom van het menschelijk geslacht zes a zeven duizend jaren zqu zijn. Maar, voegt hij er aan toe, niets waarborgt ons, dat de H. Schrift ons volledige geslachttafels heeft willen geven.

Als dus de gewijde schrijver een geslachtslijst geeft met de namen van alle afstammelingen van Adam tot Christus, dan waarborgt niets ons, dat de schrijver dat ook bedoelt heeft!!

Zoo verloochent men, als de nood het vereischt, de meest duidelijke en ondubbelzinnnige uitspraak, terwijl de meest raadselachtige en blijkbaar beeldsprakige tekst wordt aangehaald als onomstootelijk bewijs, door geen andere feiten of teksten te ontzenuwen.

Mij werd eens de mogelijkheid der transsubstantiatie ongeveer

i) Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied. —

5e jaarg. — IV.

Sluiten