Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals te Marpingen had het ook te Lourdes kunnen gaan, als de bevoegde Overheid krachtig den zwendel of de zelfbegoocheling had bestreden. Zulks ware zeker ten nadeele van Lourdes en zijn aanhang geweest, maar tot voordeel van zooveel arme sukkelaars, die nu lange, vermoeiende en kostbare reizen doen, om zich, evenals de Mohammedanen te Mekka, door de geestdrift en de plechtigheden, die zij te Lourdes aanschouwen, tot nog grooter bijgeloof en dweperij te laten vervoeren. Het spreekt van zelf, dat er onder de duizende kranken, die daar komen, nu en dan onverwachte genezingen plaats hebben. Men behoeft daarbij niet eens te denken aan suggestie. Veronderstel, dat naar welke plaats ook, jaarlijks duizende zieken reizen, behept met verschillende kwalen, zou het ons dan niet ten zeerste moeten verbazen, als er van elke honderd zieken niet een paar genazen of veel beter werden na zulk een reis; en zulks te meer, wijl er vaak menschen bij zijn, die niet konden gaan, ofwel meenden dit niet te kunnen, en die dan een paar dagen in rijtuig en spoorwagen en in een hun geheel vreemde omgeving in beweging en in spanning worden gehouden? En als er zoo maar eens één zieke geneest of beter wordt op honderd, wat moeten er dan te Lourdes wel veel wonderen gebeuren, want het komt voor dat er op één dag duizend zieken komen. Daartegenover staat misschien een even groot getal patiënten, wier toestand door de reis verergert, maar waarvan natuurlijk geen notitie wordt genomen.

Bij het artikel over het geloof hebben wij gezien welke verbazende macht suggestie op den menschelijken geest kan uitoefenen ; is het dan ook nog maar eenigszins vreemd, dat ze zoo verwonderlijk kan werken op het zenuwstelsel, dat met het zieleleven in zoo nauw verband staat? In eigen kring heb ik wel eens een geval gezien van zoogenaamde mirakuleuze genezing (door O.L.V. van Den Bosch). Nadat de jonge patiënte echter weer in haar eigen stille omgeving, die zij eenige weken verlaten had, terug was, kwam ook de kwaal weer terug, die haar bijbleef haar leven lang.

Zooals ik zei, komt het meest genezing voor bij lammen en halflammen, voorts bij verschillende inwendige kwalen, die, zooals het dan heet, voor ongeneeslijk waren verklaard. Trouwens, die ongeneeslijkverklaring zal dikwijls ook wel zijn afgelegd; men weet toch, dat ook geneesheeren verre van onfeilbaar zijn.

Maar, zal men zeggen, men verhaalt ook van geheel onverklaarbare genezingen. Dit is volkomen waar; maar deze gevallen

aanstoot in de onderneming, en de wonderdoende pater werd, blijkbaar op aandringen der hoogere geestelijkheid, verplaatst, men zegt naar het buitenland. Het blazen werd toen gestaakt, en daarmede hield ook de groote toeloop van menschen op.

Sluiten