Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"goed en kwaed: nu dan, dat hij bij avonturen zijne hand niet strekke, en neme ook van den boom des levens en ete, en leve in eeuwigheid.

23. En God den Heer heeft hem uitgezonden van het lustparadijs, dat hij de aarde zoude bouwen, daer hij van genomen is.

24. En hij heeft Adam uitgeworpen: en heeft voor het lustparadijs gesteld Cherubim, en een vlammig zweerd lichtkeerbaar, te bewaren den weg tot den boom des levens l).

Dit is wel de voornaamste openbaring van het Oude Testament. En die zotternijen hebben eeuwenlang gegolden en gelden voor millioenen nog als goddelijke openbaring. Als men een verstandigen schooljongen een beeld liet ontwerpen van de schepping des heelals door den almachtigen God, ik geloof, hij zou het er beter afbrengen dan de schrijver van Genesis. Zeer waarschijnlijk zou hij wel eerst de hemellichamen laten maken, dan had hij vanzelf het licht; en zoo dom zou hij ook wel niet zijn om boomen en planten te laten groeien vóór de zon er was, om niet te spreken van andere dwaasheden die er in voorkomen.

Geheel het verhaal is trouwens kinderachtig naief; het lijkt wel of de schrijver het zoo heeft willen inkleeden, dat de menschen het toch niet als ernstig bedoeld zouden opnemen. Zie bijv. ook die slang, eerst blijkbaar op de punt van haar staart zich bewegend, en na haar valschen raad veroordeeld om voortaan te kruipen en aarde te eten, zooals de ouden meenden dat slangen deden.

En het zal toch wel een slang van bepaalde soort zijn geweest, en nu moeten alle soorten van slangen voortaan kruipen en aarde eten. Het gaat die arme dieren nog erger dan den mensch: voor één moeten ook allen boeten, maar bij hen ook die, welke den schuldige niet tot stamvader hebben.

En veelal wordt nog aangenomen dat het niet een echte slang was, maar de duivel in de gedaante van een slang, die het eerste menschenpaar verleidde. Maar dat klopt dan nog minder met de veroordeeling der arme slang. Voor het verpletteren van den kop heeft men — met heel veel goeden wil en een beetje vervalsching — er wat op gevonden. Dat wordt dan als beeldspraak verklaard. Maar waar blijft men dan met het op den buik kruipen en aarde eten? Of heeft de duivel dat sedert ook gedaan? Ik geloof het niet, want volgens Pausen en heiligen komt hij gewoonlijk op hooge pooten voor den dag.

') „Het Oude Testament" gedrukt te Antwerpen bij Jan Moerentorf, 1599.

Sluiten