Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan thans, toch heeft ook toen de Kerk wijselijk ingezien, dat het lezen er van niet bevorderlijk kon zijn voor het geloof. Het lezen van den Bijbel is verboden, volgens den Catechismus, zonder speciale vergunning. En het is te begrijpen, dat die vergunning schier nooit wordt gevraagd; want de vraag zou eenigen geloofstwijfel doen veronderstellen, en tot zulk vermoeden durft een geIoovige geen aanleiding geven. Maar in polemiek met andersdenkenden, die niet goed op de hoogte zijn van den toestand, durven onze o! zoo waarheidlievende roomsche woordvoerders,' zelfs op dat punt, toch somtijds nog een hoogen toon aanslaan.' De Katholieke lezer oordeele.

In het nummer van „De Tijd" van 14 Oct. 1902 kwam, in een artikel over bijbel-lezen, het volgende voor:

„Het klinkt dan ook, op zijn zachtst gesproken, ietwat zonderling, wanneer men in onzen tijd.... aan de Katholieke Kerk hoort verwijten, dat deze eeuwenlang den Bijbel gekerkerd hield in de duffe boekerijen der kloosters, waaruit het Protestantisme en de nieuwere theologische wetenschappen hem ten laatste hebben bevrijd. Als men zoo iets hoort of leest, maakt het steeds den indruk, dat de zaak, welke aan dergelijke boutaden behoefte heeft, reeds daarom alleen van een twijfelachtige degelijkheid moet wezen".

De volgende hier eenigszins verkorte passages ontleen ik aan de rubriek „Boekbeooróeeling" in het nummer van 24 Maart '08.

„In andere Katholieke landen worden goedkoope uitgaven van het Nieuwe Testament in de moedertaal op aansporing der Bisschoppen reeds gretig gelezen.

De lage prijs van 25 cents voor 476 bladzijden druks van het thans in ons land uitgegeven bijbeltje is op een massaverbreiding berekend. Bij het eerste verschijnen werd de uitgeversfirma als met een furia bestormd, en kon aan alle aanvragen niet voldoen; de eerste 20.000 bijbeltjes werden alras geplaatst, en gedurende eenigen tijd waren ze niet meer te krijgen; toen werden onmiddellijk nog 10.000 bijgedrukt, en nu onlangs weer 50.000".

In het nummer van 10 Maart '08 luchtte „De Tijd" weer zijn verbazing over de bewering in een liberaal blad, als zou het verspreiden van bijbels onder het Katholieke volk iets nieuws zijn. Om niet langdradig te worden, zal ik uit het artikel alleen de sterkst sprekende gedeelten hier aanhalen.

„Wat weten, wat kennen zelfs de meest ontwikkelden onder de niet-Katholieken toch bedroevend weinig van alles wat de leer en het godsdienstig leven aangaat van hun Katholieke medeburgers! Deze klacht, waartoe zoo dikwijls aanleiding bestaat, kwanf ons weer op de lippen, bij de lezing van een goedbedoelde Van dag tot dag in het „Handelsblad" van Zaterdag j.1.

De schrijver vermeldt daarin met ingenomenheid een ontdekking,

4

Sluiten