Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers tn elk gezin voorhanden wenschen, de geestelijkheid niet opdragen, ze van den preekstoel herhaaldelijk en dringend aan te bevelen, en ze op veel plaatsen verkrijgbaar te stellen f

Och, de geloovigen zouden dan algemeen van het bestaan en de beteekenis dier boekjes kennis nemen, en zelfs bij verdubbelden prijs zouden ze bij tienduizenden hun weg vinden.

En waarom dan dit zoo uiterst eenvoudig en voordeelig middel ter bereiking van het doel niet te baat genomen?

Mysterie! zou „De Tijd" uitroepen.

Ik wil trachten dit mysterie te verklaren.

Aan algemeene verspreiding zelfs van die incomplete bijbeltjes zal de geestelijkheid over 't algemeen nooit van harte meewerken, en daarin heeft zij, van haar standpunt, groot gelijk. Maar andersdenkenden moet zand in d' oogen worden gestrooid. En dan maakt men op die wijze ook nog geschiedenis: ook later zal kunnen gewezen worden op die bijbeltjes met Kerkelijke aanbeveling.

Nu zou men nog kunnen beweren, dat alleen de lagere geestelijkheid, ondanks den wensch der bisschoppen, tegen de verspreiding der bijbeltjes gekant is. Maar waarom heeft dan de vereeniging „Petrus Canisius" die de uitgave bezorgd heeft, de boekjes niet in alle katholieke boekwinkels verkrijgbaar gesteld?

Men zegt dat het is, omdat de prijs is berekend op massaverbreiding, en de onvermijdelijke commissie voor den boekhandel zou den prijs te zeer verhoogen.

Risum teneatisl

Ik heb vernomen, dat de bijbeltjes hier en daar aan kinderen in de catechisatie wel eens als prijzen zijn uitgedeeld. De bijbeltjes komen dan meest terecht in gezinnen, waar men de beteekenis er van niet beseft, en waar de saaie boekjes veelal als kinderspeelgoed zullen gebruikt worden, en vrij spoedig weer verdwenen zullen zijn. En als men dan maar blijft zorgen, dat ze niet bij den Katholieken boekhandel worden uitgestald, en de geestelijkheid blijft uiterst spaarzaam met haar aanbeveling, en dulde vooral niet dat de bijbeltjes als kerkboeken dienst doen, dan behoeft men niet te vreezen, dat aan het eerlijk verlangen van uitgevers en van de bisschoppen met al te onstuimigen spoed zal worden voldaan. Schier evenzeer als voorheen zal ook nog over tien jaar de bijbel vreemdeling zijn in de Katholieke gezinnen. De geestelijkheid begrijpt zeer goed, dat het lezen zelfs van het onvolledig bijbeltje het geloof niet zal bevorderen bij het volk, dat van het evangelie een veel hoogeren dunk heeft, dan het er van krijgen zou door kennismaking met het bijbeltje.

Wat zouden geloovige leeken veelal ontgoocheld worden bij het aandachtig lezen van den Bijbel, ook van het Nieuwe Testament,

Sluiten