Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben . Christus zou dus plechtig gebieden zijn vleesch te eten en zijn bloed te drinken. Nu berust de katholieke opvatting van het H. Sacrament geheel op de duidelijke woorden van Christus: „Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed"; al is het nog zoo gemakkelijk tal van redenen te vinden, waaruit blijkt, dat hij beeldspraak gebruikt, tegen de duidelijke woorden mag niets gelden.

En hoe denkt ge nu, dat de geleerde katholieke bijbelverklaarder het goed praat, dat Jezus niet bedoeld heeft ook zijn bloed te drinken? Ziehier: „Een nuttiging onder twee gedaanten wordt hier geenszins bevolen, maar de Heer Jezus wil te kennen geven, dat Hij spreekt van een wezenlijk en waarachtig voeden met zichzelve; daarom onderscheidt Hij eten en drinken, en past het eten toe op Zijn vleesch en het drinken op Zijn bloed: uit eten en drinken Destaat een volledige voeding" J).

Alleen omtrent wat er voorviel bij Jezus' sterven, vinden wij bij de vier onfeilbare schrijvers de volgende verschillen.

Johannes geeft te verstaan dat Jezus zelf zijn kruis naar Golgotha droeg, terwijl de drie anderen beweren dat Simon van Cyrene zulks voor Hem deed. Omtrent het stervensuur zijn de vier het ook niet eens.

Bij Mattheus lezen wij, dat de aarde beefde, de rotsen spleten, vele dooden verrezen en het voorhangsel des tempels scheurde.

Volgens Marcus en Lucas kwam er gedurende drie uren duisternis over de geheele aarde, en het voorhangsel des tempels scheurde. En Johannes, die ook Jezus' dood uitvoerig verhaalt, schijnt van dit alles niets te weten.

Volgens Lucas heeft een der twee boosdoeners, die met Jezus gekruisigd werden, dezen gelasterd en beschimpt, terwijl de ander hem daarover berispte, en Jezus smeekte zich zijner te gedenken, als hij in zijn Rijk zou gekomen zijn. Volgens Mattheus hebben beide moordenaars Jezus beschimpt, en Johannes vermeldt niets van mede-gekruisigden.

Mattheus heeft in zijn 12de hoofdstuk voorspeld dat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven, en hij bleef er maar twee nachten.

Volgens Math. XXVII heeft Judas na zijn verraad berouw gehad, het voor het verraad ontvangen geld aan de opperpriesters terug gebracht en in den tempel geworpen, en zich daarna verhangen. Volgens het eerste hoofdstuk van Handelingen heeft hij zich voor het bloedgeld een akker gekocht, is voorover gevallen en middendoor gebersten, zoodat de ingewanden werden uitgestort.

Ln wat een verschil ook tusschen Mattheus en Lucas omtrent de verrijzenis; een dier twee verhalen moet onjuist zijn.

') Het Nieuw Testament, door J. Th. Beelen.

Sluiten