Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marcus zegt dus: Jezus genas den blinde bij het verlaten van Jericho. Lucas zegt, dat het was bij het naderen der stad, en Mattheus, dat het twee blinden waren, die Jezus genas bij het uitgaan der stad.

Volgens de twee eersten heeft Jezus alleen gezegd „Ga heen" of „Wees ziende", uw geloof heeft u gezond gemaakt. Volgens Mattheus raakte Jezus de oogen der blinden aan, waarop zij het gezicht terug kregen.

Voor ongeloovigen zijn deze en zooveel andere zonderlingheden, waarvan de Heilige Boeken wemelen, wel te verklaren. Het schijnt toch, dat de bovengenoemde drie evangeliën gedeeltelijk zijn samengesteld naar een geschrift van vroegeren datum, ofwel het eene geschrift heeft gediend bij de samenstelling der twee andere, waardoor ze op sommige plaatsen als gecopieerd op elkander gelijken, maar, als zijnde van verschillende samenstellers, op andere weer zeer van elkander afwijken 1).

Als gij, lezer, nu zelf eens moest aantoonen, hoe die drie door God geïnspireerde schrijvers toch alle drie de juiste waarheid kunnen geschreven hebben, dan zoudt gij dat al spoedig opgeven, geloof ik.

Maar niet zoo de geloovige bijbelverklaarder, die weet toch raad, althans die moet er iets op vinden, want het moet waar zijn, wat de drie geschreven hebben.

Er zijn te Jericho twee blinden door Jezus genezen, zegt hij; de een toen Jezus de stad naderde, de ander toen Hij ze verliet.

Hiermede zijn Lucas en Marcus, die toch blijkbaar hetzelfde geval willen verhalen, uit het gedrang, althans voor wie volstrekt gelooven wil. Maar nu blijft nog Mattheus, die bij het verlaten der stad twee blinden laat genezen.

Wel, zegt de geleerde schrijver, dat zijn de blinden van Marcus en die van Lucas samen, die de geïnspireerde schrijver hier maar in één adem noemt.

Maar zelfs bij deze alleen bij gebrek aan beter gemaakte veronderstelling, blijkt de schrijver van Mattheus toch nog verkeerd ingelicht te zijn, want die zegt zeer duidelijk, dat Jezus bij het verlaten der stad twee blinden genas.

Nu is er zeker op zichzelf weinig aan gelegen, of Jezus één of twee blinden zou hebben genezen; maar, als op zooveel andere

'*) Men begint in het geloovige kamp blijkbaar ook te vreezen, dat die opvatting misschien wel juist zal blijken te zijn; want ik lees in een katholiek tijdschrift (Studiën 1905, blz. 464), dat het niet noodzakelijk is, aan te nemen, dat de evangeliën afkomstig zijn van de evangelisten, naar welke ze genoemd zijn. Men wordt dus ook al niet meer onkatholiek, door te beweren, dat, wat eeuwen lang omtrent de hoofdkenbron van het geloof door de heele kerk als vaststaande is aangenomen, wel eens kon blijken onjuist te zijn.

Sluiten