Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegevens om het te achterhalen zullen er wel niet meer bestaan. Maar die zijn ook volstrekt niet noodig voor onfeilbaren; deze worden immers zelf ook weer geïnspireerd en zullen het dus zonder de minste moeite vinden.

Wat een majesteit! Die duistere, soms geheel onverstaanbare en met tal van dwaze sprookjes gevulde boeken, waarvan men geen spoor der eerste handschriften meer bezit, noch zekerheid heeft omtrent den oorspronkelijken tekst; waarvan gedeelten zijn verloren gegaan en het overblijvende ook niet weinig vervalscht is, en welke boeken God toch opzettelijk ter openbaring zou hebben geïnspireerd. Wat grootsch, goddelijk werkl Terecht mocht ,,De Tijd" er van zeggen: i) „Stolberg heeft in een gelukkigoogenblik „den rijkdom der Schriftuur vergeleken bij dien der zichtbare „schepping met haar duizendvoudige schoonheid, haar eenheid in „veelheid, haar schakeering in het planten- en dierenrijk, haar „wisseling van tinten, kleuren en menigvuldige contrasten — maar „zelfs deze welgekozen vergelijking geeft niet ten volle de werkelijkheid terug".

Wel zeker, het is nog niet mooi genoeg 1 Ik betwijfel echter of het gros der lezers van „De Tijd" door de studie van den Bijbel een even hoogen dunk er van zullen krijgen als door de ontboezeming van hun courant; maar wel een juisteren, al zullen zij in den Bijbel veel schoons vinden.

Ik begrijp zeer goed, dat een niet-geleerde lezer bij onvoldoende voorlichting den Bijbel hier en daar wel eens zal misverstaan en er verkeerde gevolgtrekkingeu uit halen zal; maar dan toch komt het mij altijd zoo vreemd voor, dat geleerde Katholieken en Protestanten — die den Bijbel ook zoo verschillend verstaan — die zoo hoogst ondoelmatige geschriften als door God geïnspireerd beschouwen; die boeken, die overal zoo overduidelijk het kenmerk dragen van op elk gebied zeer gebrekkig menschenwerk te zijn.

Volgens de boeken van het Oude Verbond waren de Joden en zouden zij blijven het uitverkoren volk Gods. Alle beloften aan de Oudvaders en door de Profeten gedaan golden in de eerste plaats dat volk. En als eindelijk Israëls Verlosser gekomen heette, waren diens optreden en lotgevallen van dien aard, dat schier geen zijner medeburgers hem toen of later erkende, waardoor Gods beloften aan Israël dus ijdel bleken: „Hij kwam in zijn eigen en de zijnen namen hem niet aan", zegt Johannes.

En hoe kan een normaal mensch toch aannemen, zou men zeggen, dat God, den mensch willende openbaren omtrent bovennatuurlijke, door den mensch zelf niet te controleeren aangelegenheden, daartoe onder zijn onmiddellijk toezicht boeken doet

') No 16767

Sluiten