Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En al bewijst men nu, dat paus en Kerk met betrekking tot Galilei geen uitspraak «r cathedra hebben gedaan, moet de H. Geest toch ook weer vreeselijk vast hebben geslapen, toen hij paus kardinalen en inquisitie zoo'n gekken flater liet begaan, waarbij zij zich nog wel konden beroepen op de godgeleerden van alle tijden; toch moeten de menschen maar voortgaan te gelooven, en zich te onderwerpen aan wat zelfs maar een bisschop als waarheid stempelt. H

Die beperking der onfeilbaarheid tot uitspraken <yr cathedra is ook wel zeer slim, maar m.i. even onlogisch. Naar toch wordt beweerd, heeft Christus Petrus en zijn opvolgers aangesteld als zijn stedehouders en hun zijn altijddurenden bijstand beloofd. Het is ook zeer natuurlijk, dat, als de almachtige en alwetende God iemand aanwijst als de hoogste autoriteit in zijn Kerk, als ziin plaatsvervanger op aarde, van wien Hij zegt: „Die u hoort, hoort mij , Hij oien plaatsvervanger dan ook behoedt voor dwalin? althans zeker waar de godsgezant in zijn kwaliteit optreedt. Ik lees «n schrijven van al de 85 aartsbisschoppen en bisschoppen van b ranknjk aan hun onderhoorige geestelijken en geloovigen, dat Onze Heer aan de Opvolgers van Petrus de zorg heeft toevertrouwd om de Herders en de geloovigen te leiden op de wegen der waarheid en des heils. Op u zal ik mijne Kerk bouwen, wat gij binden zult is gebonden, wat gij ontbinden zult is ontbonden ; de poorten der Hel zullen niets tegen u vermogen ■ weid mijne lammeren en mijne schapen. Dit alles heeft God immers gezegd met betrekking tot de Pausen? Maar waar vandaan dan toch die beperking der onfeilbaarheid alleen tot het geval, dat de Paus spreekt tot de gansche christenheid te gelijk? Kan hij ook niet als opperherder het woord richten tot één of meerdere bisschoppen of tot de bisschoppen eener kerkelijke provincie? Hij handelt dan toch ook als plaatsbekleder van den alwetenden en almachtigen God.

Maar dat gaat nu eenmaal niet meer; de flaters, door sommigen dier zonderlinge stedehouders Gods gemaakt, zijn dan al te groot en daarom liever de onfeilbaarheid maar wat besnoeid; zij kon dan toch nog van nut zijn voor de discipline in de Kerk- en a s dan nog flaters zouden gemaakt worden, dan kan er 'ook altijd nog over getwist worden, of eene uitspraak al of niet ^ cathedra werd gedaan.

Want meen nu toch niet, lezer, dat de paus in 't vervolg klaren wijn zal schenken, en bij elke belangrijke beslissing zal

Ï!Dnen, geVen' °f Zijn W00rd al of niet cathedra kan betitteld worden.

hïïto7is?LVwaharheid.ZO° "* ^ ^ 26 t0t V°°r eeniSen ^ beschouwde, als

Sluiten