Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Men vergeve mij den titel. Ik wist geen anderen, die juister het doel van dit werkje aangaf. Bovendien is de dusgenaamde kiezersteelt, mits zij niet met wetsontduiking gepaard gaat, volkomen geoorloofd en voor het welslagen van eene verkiezingsactie zelfs een onafwijsbare eisch. Nog duizenden personen kunnen onder de huidige Kieswet, zonder eenig bezwaar, het kiesrecht deelachtig worden, doch onkunde en misverstand van vele plaatselijke „leiders" en „werkers" zijn oorzaak, dat men óf niets doet óf werkt zonder voldoende kennis en daardoor met weinig of geen resultaat.

Bij de samenstelling van het boekje is rekening gehouden met de rechtspraak op de Kieswet en zijn de jaargangen der Gemeentestem tot 1908 geraadpleegd, terwijl voor hen, die hun steunpunt willen zoeken in de wet, de behandelde artikelen zijn aangegeven en, wat in de wet, naar inhoud of vorm, onduidelijks zijn mocht, is verklaard.. Overigens is het echter geheel ontleend aan en bestemd coor de praktijk, hetgeen men bij de beoordeeling gelieve in het oog te houden.

De grootere mij bekende werken, die van Mr. De Voogt, Musquetier, Mr. Reeling Knap, Jhr. Mr. Stoop en Mr. Goeman Borgesius—Kalbtleisch, zijn—met uitzondering van het laatste — na de wetswijziging van 1900 verouderd en lijden alle aan het euvel, dat zij door hunne strekking en wijze van behandelen der stof, voor het hier beoogde doel, weinig of niet geschikt zijn. Ook het Vragenboek je van den heer Verweyck hoe verdienstelijk overigens, geeft niet, wat beginners noodig hebben, en laat vele vragen onopgelost.

Minder ervarenen, die dit werkje wenschen te gebruiken, kunnen volstaan met de eerste vijf-en-twintig bladzijden aandachtig door te lezen en vervolgens te trachten, aan de hand der gegeven verklaringen, de meest voorkomende modellen : III A, III B, VA, VB, VI, IX B en X, zelfstandig in te vullen. Men heeft dan voor den eersten aanloop genoeg en bespaart zichzelf veel nutteloozen arbeid.

Opmerkingen, die tot verbetering kunnen leiden, zullen — behoeft het nog gezegd? — dankbaar worden aanvaard.

Leiden, 3 Oct. 1908. De Schrijver.

Sluiten