Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen geheele of gedeeltelijke vrijstelling. Is men voor het geheele bedrag ontheven, dan was men dus eigenlijk niet belastingschuldig en staat men gelijk met hen, die niet zijn aangeslagen. Heeft men echter slechts voor een gedeelte van zijn aanslag ontheffing verkregen, dan moet het andere deel op 1 Maart zijn voldaan, want voor dat bedrag is men dan belastingschuldig gebleven.

De vier genoemde belastingen heeten Rijks directe belastingen, omdat voor de heffing daarvan van te voren lijsten — kohieren genoemd — worden opgemaakt, waarop de naam van den belastingschuldige en het bedrag, waarvoor hij moet aangeslagen, nauwkeurig staan aangegeven. Er zijn natuurlijk nog vele andere Rijksbelastingen. Men denke slechts aan de invoerrechten, de accijnsen of belastingen op het verbruik zooals de jenever- en suikerbelasting, de successierechten, welke de erfgenamen eener nalatenschap moeten betalen, de zegelbelasting enz. enz. Deze heeten indirecte belastingen, omdat hiervan niet vooraf de personen, die deze belastingen zullen betalen, met name kunnen aangewezen, waarvoor alzoo geene kohieren worden aangelegd. Deze belastingen hebben echter nooit iets met het kiesrecht te maken.

Ten einde nu te voorkomen, dat zij, die hunne Rijks directe belasting niet op den gestelden tijd hebben voldaan, toch op de kiezerslijst zouden worden geplaatst, heeft de wet bepaald, dat ieder jaar hunne namen moeten worden opgegeven aan den burgemeester der gemeente, waarin zij zijn aangeslagen. Dit geschiedt door de ontvangers der Rijks directe belastingen. Dezen zijn rijksambtenaren en moet men vooral niet verwarren met de gemeenteontvangers, die gemeente-ambtenaren zijn. Iedere gemeente heeft een gemeente-ontvanger, die de gemeentelijke belastingen int, maar niet in iedere gemeente is een rijks-ontvanger. Slechts in de groote gemeenten vindt men dezen. Zij hebben met de gemeentelijke belastingen niets te maken en moeten alleen de rijksbelastingen invorderen van de belastingschuldigen uit de gemeente, waar hun kantoor gevestigd is en uit de omliggende plaatsen, te zamen vormende hun ressort. Deze ontvangers zenden nu jaarlijks naar den burgemeester van iedere gemeente binnen hun ressort eene lijst met al de namen van hen, die in die gemeente over het laatstverloopen dienstjaar in ééne of meer Rijks directe belastingen zijn aangeslagen en het verschuldigde op 1 Maart

Sluiten