Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en waarvoor ook zij in de Rijks directe belasting zijn aangeslagen. Meestal heeft dan hun vader het vruchtgenot dier goederen of van dat vermogen d. i. hij geniet de renten van het kapitaal of ontvangt de huur of pacht, welke die goederen opbrengen, mede ook omdat hij in het onderhoud en de opvoeding der kinderen moet voorzien.

Ook deze aanslagen nu moeten op 1 Maart zijn voldaan, bij gebreke waarvan de man of de vader, zelfs al had hij zijne eigen belasting betaald, van het kiesrecht verstoken blijft. De wet toch zegt uitdrukkelijk, dat de aanslag der vrouw geldt voor haar man en die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hun vader. De billijkheid dezer bepaling springt in het oog, als men bedenkt, dat de man mede geniet, van wat de vrouw verdient of hare goederen opleveren en dat hij, die het vruchtgenot van goederen heeft, ook de belastingen dient te voldoen, welke op die goederen vallen. Toch kan, ook bij niet-voldoening dezer aanslagen, de man of de vader soms nog door de mazen der wet heensluipen. De ontvanger immers geeft dan wel aan den burgemeester op den naam der vrouw of die der kinderen, wier aanslag niet is betaald, maar op de secretarie zal men niet altijd weten, wie de man of de vader is, die op grond daarvan van het kiesrecht is uitgesloten, zoodat deze, als hij aan eenig bijzonder kenteeken daarvoor voldoet, mogelijk toch eene plaats op de kiezerslijst kan verwerven.

5°. Alle verelschten. zoowel de algemeene als de bijzondere, moet men bezitten op 1 Februari van het jaar, waarin de kiezerslijst van kracht wordt; voor de kiezerslijst 1909 -1910 alzoo op 1 Februari 1909. Alleen ten aanzien van twee verelschten geldt een andere datum n. 1. 15 Mei voor den leeftijd van 25 jaar en 1 Blaart voor het betalen der Rijks directe belasting.

Op 1 Febr. moet men dus zijn Nederlander en ingezetene des Rijks; vooral echter voor de bijzondere voorwaarden, welke de wet stelt, is dit algemeene vereischte van groot gewicht. Een gevolg er van is o.a., dat men alleen op de kiezerslijst van die gemeente kan voorkomen, waar men op 1 Febr. woonde d. i. zijn werkelijk verblijf had. Wel gebeurt het vaak, dat de kiezerslijst van eene gemeente ook namen bevat van personen, die op 1 Febr. die gemeente reeds metterwoon hadden verlaten, doch dezen komen dan ten onrechte daarop voor en kunnen allen door reclame (waarover later) van de kiezerslijst worden afgevoerd.

Sluiten