Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al deze en nog andere redenen nu komt het veelvuldig voor, dat personen, wier woninghuur boven het bepaalde bedrag is, toch niet in de personeele belasting worden aangeslagen, iets wat, zooals we later zullen zien, ter verkrijging van het kiesrecht van veel belang is.

De tweede grondslag: haardsteden en de derde: mobilair zijn voor het kiesrecht van minder beteekenis, om de eenvoudige reden, dat men naar die grondslagen eerst wordt aangeslagen, als de huurwaarde tamelijk hoog is en men alzoo reeds krachtens den grondslag huurwaarde belastingschuldig is. Zoo wordt in gemeenten, welke tot de 1ste klasse behooren eerst belasting geheven voor haardsteden en mobilair, als de huurwaarde meer dan f 4.— per week bedraagt, terwijl men volgens de huurwaarde al bij meer dan f 2.50 per week wordt aangeslagen. Voor de andere klassen gelden dergelijke bepalingen. Derhalve komen deze grondslagen nooit afzonderlijk voor, maar steeds in vereeniging met den grondslag huurwaarde.

Eene billijke bepaling is voorts, dat zij, die naar de drie eerste grondslagen in de personeele belasting zijn aangeslagen, vermindering daarvan krijgen naar gelang van het aantal inwonende kinderen beneden 20 jaar, gewoonlijk 12 procent voor ieder kind. Iedere gulden belasting wordt dus voor één kind verminderd met 12 cent, voor twee kinderen met 2 maal 12 cent = 24 cent, voor drie kinderen met 36 cent enz., zoodat voor acht kinderen van iedere gulden wordt afgetrokken 8 maal 12 cent = 96 cent en de belasting dus heel gering is en in geval van negen kinderen geene belasting verschuldigd is.

De beide volgende grondslagen, de vierde: dienstboden en de vijfde: paarden, zijn eveneens van weinig gewicht, daar zij, die zich de weelde kunnen veroorloven, om dienstboden of paarden te houden, wel altijd in zulk een welstand verkeeren, dat zij ook reeds volgens hunne huurwaarde zijn aangeslagen.

De zesde of laatste grondslag: rijwielen is echter van meer belang en wel hierom, omdat zij, die alleen voor rijwielen zijn aangeslagen, daaraan geen kiesrecht ontleenen kunnen. Wel kan het oorzaak zijn, dat zij van het kiesrecht verstoken blijven, als zij n.1. deze belasting niet op 1 Maart voldaan hebben, maar kiesrecht verkrijgen op grond van enkel rijwielbelasting kunnen zij nooit.

Over de overige drie Rijks directe belastingen kunnen we kort zijn.

Sluiten