Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen kiesrecht geven:

1°. Aanslagen alleen in de rijwielbelasting of alleen in de grondbelasting beneden ƒ 1 of wel in beide samen, zooals wij hierboven zagen.*

2°. Aanslagen, in welke Rijks directe belasting ook, uitgereikt na 31 Dec. van het laatste jaar. Immers hebben deze nimmer eenigen invloed op het kiesrecht: verleenen geen kiesrecht bij betaling en onthouden het ook niet bij niet-betaling er van.

3°. /^egt de wet nog, dat aanslag in de personeele-, de bedrijfs- of de vermogensbelasting geen kiesrecht geeft, indien hij het gevolg is van eene aangifte in strijd met de waarheid. Wie b.v. eene bedriegelijke opgave deed, dat zijne woninghuur zooveel bedroeg, dat hij in de personeele belasting viel of dat hij ƒ650 per jaar inkomen had of wel /'13.000 bezat, ten einde dan door eene geringe som belasting kiesgerechtigd te worden, zou, indien het uitkwam, toch van de kiezerslijst geweerd blijven, ook al had hij die belasting voldaan. Dit zal echter wel nooit gebeuren, want zoo verzot zijn de menschen noch op het kiesrecht, noch op het betalen van belasting, en al deed het zich voor, dan zal het bedriegelijke der aangifte wel zelden of nooit zijn te bewijzen. Voor de grondbelasting behoefde zulks niet bepaald, wijl in de registers van het kadaster steeds nauwkeurig staat aangegeven de grootte en ligging der onroerende goederen en wie hunne eigenaars of vruchtgebruikers zijn.

Zij dus, die in één dezer drie gevallen verkeeren, kunnen geen rijks-belastingkiezer worden, maar alleen krachtens een anderen grond als aangifte-kiezer op de lijst komen.

Wel kiesrecht verleenen, maar niet ambtshalve:

1°. Aanslagen in eene andere gemeente, dan waarin men op 1 Febr. woonachtig is. Dit doet zich voornamelijk voor bij hen, die van woonplaats veranderd zijn en, voordat zij hunne vorige gemeente verlieten, hun aanslag aldaar afbetaalden. Ook is dit mogelijk, indien men buiten de gemeente, waarin men woont, onroerende goederen bezit; men wordt dan in de grondbelasting aangeslagen niet in de gemeente, waar men woonachtig is, maar in die gemeente of gemeenten, waarin die goederen liggen. Daar nu de ontvangers der Rijks directe belastingen slechts de namen dezer personen opgeven aan den burgemeester der gemeente, waarin zij zijn aangeslagen en niet aan die der gemeente, waarin zij wonen, heeft dit ten gevolge, dat zij in geene dier gemeenten

Sluiten