Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatstverloopen dienstjaar eener plaatselijke directe belasting is, kan niet voor alle gemeenten worden aangegeven. Immers het dienstjaar dezer belasting wordt niet geregeld door het Rijk, zooals dat der Rijks directe belastingen, maar door den Gemeenteraad. Vandaar dat dit in verschillende gemeenten verschillend is. In vele gemeenten loopt dit belastingjaar van 1 Jan.—31 Dec., dus evenals bij de personeele- en grondbelasting, in andere gemeenten van 1 Mei^3(>« fc^ij, de bedrijfs- en vermogensbe¬

lasting; doch net kan opk met een anderen datum aanvangen.

Wie nu 'zulk' een aanslag in de plaatselijke directe belasting betaalt, wordt nooit ofte nimméf 'óp.',£rf>nd tlg^cvgn op de kiezerslijst geplaatst; alleen, als hij daarop als aangifte-kiezer reeds voorkomt, wordt hij ook kiesgerechtigd voor den Gemeenteraad en wel zonder nadere aangifte daarvoor. En wie, in zulk een belasting aangeslagen, deze niet zou voldoen, blijft, als hij aangifte-kiezer is, toch kiesgerechtigd voor K. en S. en, indien hij rijks-belastingkiezer is, zelfs voor K., S. en G., zoodat het zonderlinge geval kan bestaan dat iemand, die b.v. f 1 bedrijfsbelasting heeft, welke hij teel voldoet en f5 gemeentelijke inkomstenbelasting, die hij niet betaalt, toch als rijks-belastingkiezer kiesbevoegd wordt voor K., S. en G., terwijl omgekeerd, indien hij wel de plaatselijke belasting voldeed, maar niet zijne bedrijfsbelasting, hij met geene mogelijkheid kiezer zou kunnen worden: 1° omdat de gemeentelijke belasting alleen geen kiesrecht geeft en 2° wijl hij wegens het niet-betalen zijner Rijksdirecte belasting onverbiddelijk van het kiesrecht zou zijn uitgesloten. Om kiezer voor den Gemeenteraad te zijn moet men derhalve altijd belasting betalen, hetzij als rijks-belastingkiezer Rijks directe belasting, hetzij als aangifte-kiezer plaatselijke directe belasting.

Voorts merken wij nog op, dat een aanslag in eene plaatselijke directe belasting, als gevolg van eene bedriegelijke opgave, opzettelijk gedaan, om ook kiezer voor den Gemeenteraad te worden, indien dit mocht uitkomen, geen kiesrecht voor den Gemeenteraad geeft, gelijk ook voor de personeele-, de bedrijfsen de vermogensbelasting is bepaald. Echter zal ook dit wel nooit voorkomen en, mocht het zich voordoen, dan zal het wel nimmer zijn te bewijzen.

Eene algemeen voorkomende vrees is, dat men als aangiftekiezer later alle kans heeft in eene of andere belasting te wor-

Sluiten