Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beslissing van den Hoogen Raad is natuurlijk het eind van alle tegenspraak, zoodat thans ook zij, die niet bij eene woning behoorende gebouwen in huur hebben, als een pakhuis, een stal of zoo iets en onverschillig van wien, den huurprijs daarvan mogen optellen bij hunne woninghuur, mits zij die gebouwen minstens van 1 Aug. af in huur hebben gehad. Steeds evenwel alleen dan, indien zij ook een huis of een gedeelte van een huis als woning in huur hadden. Wie enkel huurder is van een stuk grond, een pakhuis of eene werkplaats, kan hieraan nimmer kiesrecht ontleenen, al zou de huurprijs van dien grond of dat gebouw ook boven het vereischte minimum zijn. Doch daartegenover kan ieder, die wel iets ter bewoning in huur heeft, al was het slechts eene zolderkamer en tegen welken lagen prijs ook, steeds door bij telling der huur van grond of gebouwen huurkiezer worden, zoo het gezamenlijk bedrag maar toereikend is. De benaming woningkiezer is hierom ook juister dan huurkiezer, doch men gebruikt nu eenmaal meer het laatste woord.

liet verschil tusschen bijbelioorenden grond of lokalen en bijgebouwen en in Ituur gebruikten grond of gebouwen, wat men voor de richtige invulling van het aangifte biljet dient te kennen, komt derhalve op het volgende neer. De bijbehoorende grond of gebouwen moeten liggen bij de woning en met deze zijn gehuurd van denzelfden persoon en tegen e'e'nen huurprijs, terwijl, zoo men sedert 1 Aug. achtereenvolgens twee zulke woningen' in huur had, ook beide malen de bijbehoorende grond of gebouwen voor den vereischten huurprijs in aanmerking komen De in huur gebruikte grond en gebouwen daarentegen liggen niet bij de woning, maar elders, in of buiten de gemeente, en zullen meestal ook ^ aan een anderen eigenaar behooren dan van wien men de woning in huur heeft, zoodat men dan minstens twee huurprijzen betaalt; en eindelijk moet men dezen grond of die gebouwen steeds sedert 1 Aug. tot op 31 Jan. in huur hebben gehad, al zou men in dien tijd ook eenmaal van tvoning zijn veranderd, wat natuurlijk wel mag.

1 en slotte bepaalt de wet nog ten behoeve van schippers, die in hun vaartuig wonen, dat ook dezen huurkiezer kunnen worden, als hun vaartuig minstens 24 kubieke Meter inhoud heeft of een laadvermogen van 24000 Kilogram, wat gelijk staat met 24 ton, mits zij dit vaartuig sinds 1 Aug. hebben bewoond krachtens huur of wel krachtens eigendom of vruchtgebruik.

Sluiten