Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente uit verschillende dorpen bestaat of het gehucht of de buurtschap, waar de persoon woont, buiten de kom der gemeente ligt; vooral, als voor het eene deel der gemeente een ander minimum is vastgesteld dan voor het andere deel.

hoofd van een gezin, alleenwonend persoon, Een van beide door te halen.

(a) en (b). Is hij over het laatstverloopen dienstjaar niet in eenige Rijks directe belasting aangeslagen, dan moet de verklaring onder (b) doorgehaald. Is hij over het laatstverloopen dienstjaar alleen aangeslagen óf in rijwielbelasting of in grondbelasting beneden f 1 of in beide, hetgeen hij dan uiterlijk op 1 Maart moet voldoen, zoo moet de verklaring onder (a) doorgehaald worden. Dit is de eenige beteekenis van (b), want elke andere Rijks directe belasting geeft wel kiesrecht, tenzij de aanslag is uitgereikt na 31 Dec. van het laatste jaar, in welk geval hij nimmer eenigen invloed op het kiesrecht heeft. \ eelal echter worden beide verklaringen doorgehaald, zonder dat de aangifte als ongeldig beschouwd wordt.

een huis, een gedeelte van een huis. Door te halen,

wat niet bewoond werd.

(3). Alleen, indien de persoon na 31 Jan. zou zijn verhuisd, zou onder (3) eene andere opgave moeten gedaan dan onder (2).

(4). Bijna altijd zal dit moeten worden doorgehaald, daar men slechts zelden ook bijbehoorenden grond of gebouwen in huur heeft.

(5). Hier moet ingevuld het adres van den eigenaar of verhuurder, zoo nauwkeurig mogelijk b.v. door bijvoeging van zijn beroep; vooral, als hij in eene andere gemeente woont, hetgeen soms voorkomt, b.v. aldus: De liaan, Leiden, Heer eng) acht < ■) ot De Leeuw, bouwondernemer, Delft.

(6) en (7). Voor Leiden b.v. fl.75 per week. De werkelijke huurprijs per week, maand of jaar moet dus worden opgegeven. Vult men een lager bedrag in b.v. f 1.75, terwijl de huur feitelijk f 2.00 was, dan zal gewoonlijk de aangifte wel als geldig worden beschouwd; de mogelijkheid bestaat echter, dat *zij deswege nietig verklaard wordt. Alleenwonende personen moeten eveneens een bepaalden huurprijs invullen, hetzij zij die afzonderlijk betalen, hetzij die, na aftrek van eene som voor bediening enz., wordt begroot.

en dat hij bovendien enz. Indien de huurprijs der woning, zoo noodig met bijbehoorenden grond of lokalen en bijgebouwen,

Sluiten