Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zoo beknopt mogelijk zijn, desnoods met „ja" of „neen".

Wat de strafbepalingen betreft, verwijzen wij naar hetgeen te dien aanzien is gezegd op blz. 12, bij de behandeling der bijzondere vereischten in het algemeen. Hem, die wegens overtreding van art. 150 wordt gestraft, kan door den rechter bovendien nog voor eenige jaren het kiesrecht worden ontzegd.

Leiden, den Februari 190 .

Ingevolge artikel 26 der Kieswet verzoek ik U mij ten behoeve van het voorloopig onderzoek, bedoeld in artikel 25, 2°. en 3°., dier Wet, zoodra mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen, de hieronder verlangde inlichtingen te verschaften, door beantwoording en onderteekening der vragen en terugzending dezes.

. De Burgemeester van Leiden,

VRAGEN. | ANTWOORDEN.

1. Is door

sedert tot

bewoond een-d^ltc'"^u(inhui8 (met den daarbij behoorenden grond of lokalen en bijgebouwen,

niet ter bewoning bestemd), gelegen te Leiden dat hij van U in huur had?

2. Zoo ja, hoeveel bedroeg de wer¬

kelijke huurprijs per ?

3. Heeft

sedert tot

in huur gebruikt een stuk grond,

gelegen te

dat hij van U in huur had?

4. Zoo ja, hoeveel bedroeg de wer- j

kelijke huurprijs per ? |

N.B. Art. 150 derKieswet luidt:

Hu die b\j liet onderzoek in art. '2Ó en art. bedoeld. opzettelijk eene valsche opgaaf doet aangaande oen feit, waarvan de plaatsing op de .A1< i mn kiezerslijst van den persoon, dien het onderzoek AltlUS OCClHtlVOOt U (16)1. U'f . geldt, afhankelijk kan zijn, wordt gestraft niet

gevangenisstraf van ten hoogste zes maan-

d e n.

Art. 152 der Kieswet luidt aldus:

Hij, die niet voldoet aan de verplichting, opgelegd in art. 2H, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste drie gulden.

Sluiten