Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loon gedurende het eene deel van het jaar beneden het minimum was, doch gedurende het andere deel zooveel daarboven kwam, dat het gezamenlijk bedrag de vereischte som bereikt, dan kan men toch loonkiezer worden. Een tweede voordeel is, dat men per toeek niet het 50ste deel van het minimum, voor Leiden dus f(), behoeft te hebben verdiend, maar zelfs met minder inkomen kan volstaan n.1. met het 52ste deel van het gevorderde minimum per jaar. Immers heeft een jaar 52 weken, zoodat, wie te Leiden een inkomen slechts van /"8.66 per week geniet, reeds opgrond van zijn loon kiezer kan worden, want 52 maal ƒ8.66 = /"450.32 d. i. nog 32 cent boven het minimum. Vooral als het inkomen is samengesteld uit loon en pensioen of lijfrente of met bijvoeging van het inkomen der vrouw en de helft van dat der kinderen, kan met deze berekening nog menigeen kiezer worden, die oogenschijnlijk niet aan de vereischten voldoet. Dat ook, ingeval vrije kost en inwoning of alleen vrije woning of inwoning of enkel vrije kost genoten wordt, het clan vereischte minimum inkomen per jaar moet worden gedeeld door 52, om het inkomen per week te vinden, waarmee kan worden volstaan, is duidelijk. Evenzoo verkrijgt men het gevorderde maandinkomen door het gestelde minimum jaar-inkomen door 12 te deelen.

Waar het dus steeds op aankomt is, hoe groot het geldelijk inkomen per jaar, per maand of per week moet geweest zijn. Vandaar dat in de hierachterstaande Tabel voor iedere gemeente of deel eener gemeente vermeld is het bedrag van het inkomen, dat hetzij zonder, hetzij met vrijen kost en inwoning, vrije woning of inwoning of vrijen kost moet zijn genoten per jaar, per maand of per week, waardoor men voor iedere gemeente ot deel er van in elk gegeven geval onmiddellijk ziet, zonder eenige berekening, hoeveel het inkomen moet hebben bedragen.

Achter de Tabel zijn opgegeven de verschillende bedragen, waarop de wet voor de onderscheidene gemeenten of deelen eener gemeente vrijen kost en inwoning en vrije woning of inwoning berekend heeft, met behulp waarvan men ook zelf de voor het inkomen vereischte sommen kan vinden.

Het zal na het bovenstaande wel duidelijk zijn, dat het aantal loonkiezers betrekkelijk groot is en nog heel wat kan worden uitgebreid. Een bezwaar is echter altijd, dat zij zich elk jaar opnieuw moeten aangeven, om op de volgende kiezerslijst ge-

Sluiten