Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatst te worden; alleen degenen, wier inkomen uitsluitend bestond in pensioen of lijfrente, behouden het kiesrecht zonder heraangifte.

Om aan dit bezwaar eenigszins tegemoet te komen, heeft de wet bepaald, dat de burgemeester hun, wier inkomen geheel of ten deele uit loon bestaat, ieder jaar de noodige loonformulieren ter invulling moet toezenden. Ondanks deze bepaling leert de ervaring toch, dat een groot deel van hen, eigener beweging, geene nieuwe aangifte doet, eensdeels uit verzuim, maar veelal ook uit onkunde, omdat zij niet in staat zijn zelf het formulier in te vullen.

Model VA en V B. (Zie ook Model III A, blz. 30).

(4) Geldt het eene onderneming of instelling, dan slechts in te vullen b.v.: Van Genei en Loos, de gemeente Leiden, de provincie Utrecht, het Rijk enz.

met, zonder toepassing van art. 2 der Kieswet. Meestal geschiedt de aangifte van loonkiezers „zonder toepassing van art. 2 der Kieswet en moet men dus wmet;' doorhalen. «Met toepassing van art. 2 der Kieswet" komt slechts in twee gevallen voor: 1° Als de persoon tijdens ziekte of verwonding geen loon of slechts een gedeelte er van heeft ontvangen of wel eene tijdelijke ongevallenrente heeft genoten en deze voor het volle loon berekend zijn, 2°. Indien bij het inkomen van den man nog moet geteld dat zijner vrouw en minderjarige kinderen, waarvoor dan een Bijlage-Model moet gebruikt.

(5) Gewoonlijk doet zich geen dezer gevallen voor en heeft men dus niets in te vullen. Indien wel, dan moet men aangeven met inbegrip waarvan het inkomen is berekend b.v. „vrije woning"; in de hierachtergevoegde Tabel vindt men, hoe groot het loon in elk der drie gevallen moet geweest zijn.

In den regel heeft men alzoo op deze formulieren alleen in te vullen de dienstbetrekking en bij wien de persoon werkte. Het bedrag van het loon behoeft nooit te worden genoemd, zoodat vrees voor belasting is uitgesloten.

De lijnen boven de laatste zinsnede: ,Reden, waarom enz. , welke ook op de andere loonformulieren voorkomen, zijn dan ook geheel overbodig en worden daarom nooit ingevuld. Zij dienen eigenlijk tot vermelding van het feit, dat bij de aangifte rekening is gehouden met de zooeven genoemde bepalingen

Sluiten