Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model VII.

op 1 Februari. Het pensioen of de lijfrente behoeft niet gedurende het voorafgaande jaar genoten te zijn, zooals het loon krachtens dienstbetrekking. Het is toereikend, als men slechts op 1 I1ebr. in het genot daarvan is, onverschillig of men vóór dien datum al of niet eenig inkomen had.

ten bedrage van f .... liet bedrag van het pensioen of de lijfrente moet, in tegenstelling met het loon, steeds worden opgegeven. Geniet iemand beide èn pensioen èn lijfrente, welke ieder afzonderlijk niet, tnaar gezamenlijk wel het gevorderde inkomen bereiken, dan moeten beide bedragen ingevuld en van beide de onderneming of instelling genoemd, door welke zij werden verleend.

Model VIII A, VIII B en VIII C.

Deze modellen leveren bij de invulling geene moeielijkheid op. Het bedrag van het pensioen of de lijfrente moet steeds worden opgegeven, doch niet dat van het loon. Bijlage-Modellen 1, 2, 3 en 4.

Indien in de gevallen bedoeld in model V A (ééne dienstbetrekking), V B (twee dienstbetr.), VIII A (ééne dienstbetr. met pensioen of lijfrente) en VIII B (twee dienstbetr. met pensioen of lijfrente), derhalve alleen, wanneer de man is in dienstbetrekking, zijn inkomen niet het vereischte bedrag bereikt, kan men het inkomen zijner vrouw en kinderen er bij tellen, dus „met toepassing van art. 2 der kieswet". Dan moet echter, behalve één dezer vier formulieren, er ook één worden overgelegd voor zijne vrouw en kinderen en wel naar gelang hun inkomen is verkregen in ééne dienstbetrekking (bijlage-model 1), in twee dienstbetr. (bijl. mod. 2), in ééne dienstbetr. met pensioen of lijfrente (bijl. mod. 3) of in twee dienstbetr. met pensioen of lijfrente (bijl. mod. 4), terwijl voorts, wat ten aanzien van de dienstbetrekking en de berekening van het inkomen van den man is opgemerkt, eveneens geldt voor de vrouw en de kinderen.

De bijlage-modellen moeten worden ingevuld door of namens den man, waarom bovenaan zijn naam en voornamen en onderaan zijne handteekening moeten staan. Met de uitdrukking z ij n e nevensgaande aangifte", welke op alle bijlage-modellen voorkomt, wordt bedoeld de aangifte van model V A, V B, VIII A of VIIIB. Ook hier behoeft nimmer het bedrag van het loon, maar wel dat van het pensioen of de lijfrente te worden vermeld.

Sluiten