Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dikwijls personen, die op 1 Febr. nog geen jaar in de provincie of in de gemeente woonden, toch aangegeven als kiesgerechtigd ook voor S. en G. en daartegenover weer anderen, die daar wel toe gerechtigd zijn, slechts aangegeven alleen voor K. Dat er voorts nog verschillende fouten voorkomen in de volgnummers der kiezers, de spelling hunner namen of voornamen alsook in de aanwijzing hunner woonplaats op 1 Febr. en van het kies- of stemdistrict, waartoe zij behooren, zal wel duidelijk zijn.

Men ziet dus, dat het van het grootste belang is, de kiezerslijst nauwkeurig te controleeren en zoo noodig verbetering te vragen. Het verzoek om verbetering, reclame geheeten, moet gedaan schriftelijk, doch niet op zegel — een gewone brief is voldoende — en moet gericht aan het gemeentebestuur d. i. aan burgemeester en wethouders, niet aan den Raad, want deze heeft met de samenstelling der kiezerslijst niets te maken. Men geve slechts kortelijk aan, welke wijzigingen in de kiezerslijst moeten aangebracht en de redenen waarom. Ook is het wenschelijk, hoewel niet noodzakelijk, dat men de bewijsstukken er bij voegt b. v. diploma's of voldane aanslagbiljetten. Een ieder is tot reclameeren bevoegd; echter heeft men hiervoor slechts drie loeken tijd n.1. van 23 Maart tot en met 15 April.

Alle ingekomen verzoeken om verbetering worden dadelijk tot en met 21 April voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling verkrijgbaar gesteld, terwijl, zoo men voor een ander verbetering verzocht heeft, deze daarvan van den burgemeester binnen 24 uren eene schriftelijke kennisgeving ontvangt eveneens per aangeteekenden brief.

Acht men een gedaan verzoek om verbetering ongegrond, dan kan ieder nog eene tegenspraak of contra-reclame daartegen inbrengen, welke tegenspraak eveneens schriftelijk en slechts tot en met 23 April bij burgemeester en wethouders kan ingediend.

Daar de mogelijkheid bestaat, dat er onder degenen, voor wie alsnog plaatsing op de kiezerslijst verzocht is, personen zijn, die wegens genoten onderstand van het kiesrecht zijn uitgesloten, ontvangen de besturen der instellingen van weldadigheid ook hunne namen en moeten dan, doch alleen indien er werkelijke bedeelden onder schuilen, dezen aan den burgemeester opgeven.

Daarna beslissen burgemeester en wethouder uiterlijk voor 15 Mei over alle ingekomen verzoeken om verbetering. Deze

Sluiten