Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lafeber Leonardus, dan krijgen dezen tot volgnummer 3173a en 3173Ö.

In de twee volgende kolommen wordt vermeld, waarvoor de persoon kiesbevoegd is en op welken grond. De drie eerste kiezers zijn rijks-belastingkiezers (ff), en derhalve kiesgerechtigd voor K. S. G., mits zij op 1 Febr. ingezetenen waren der provincie en der gemeente. Blijkbaar was dus nn. 3170 op 1 Febr. nog geen jaar in de gemeente en n°. 3171 ook nog geen jaar in de provincie woonachtig. De volgende kiezers zijn allen aangifte-kiezers (b) en wel b 1° huur-, b 2° loon-, b 3° spaarbank- en b 4° examenkiezers. Dezen zijn dus slechts kiesbevoegd voor K.S. Echter n°. 3180 ook voor G. en heeft deze alzoo over het laatstverloopen dienstjaar gemeentelijke inkomstenbelasting betaald, minstens tot een bedrag gelijk aan den gevorderden minimum huurprijs, terwijl nn. 3181 slechts kiesbevoegd is voor K. en dus op 1 Febr. nog geen jaar in de provincie woonde. Men is alzoo steeds üf kiezer voor K. of voor K. S. of voor K. S. G.; andere combinaties kunnen niet voorkomen.

Voorts beteekent b l°r, dat het kiesrecht is ontleend aan bewoning van een vaartuig; b 2° 7) en b 2°/, dat het inkomen geheel of ten deele bestaat in pensioen of lijfrente. Natuurlijk kan men op meer dan één grond kiesgerechtigd zijn en zullen deze, voor zoover zij voor den kiezer van belang zijn, ook alle moeten worden aangegeven, b.v. ab 1°, &2°63° enz. 1,

Blijkens de S. in de kolom voor schorsing is n°. 3179 in de uitoefening van het kiesrecht geschorst en is dus een korporaal of soldaat in werkelijken dienst. Verlaat hij in den loop van het jaar den militairen dienst, dan wordt de S. doorgehaald en kan hij zijn stemrecht uitoefenen.

Ten aanzien der kolommen tot aanwijzing van het kiesdistrict door Romeinsche cijfers en van het stemdistrict door gewone cijfers

diene het volgende.

De aanwijzing van het kiesdistrict vindt men slechts in gemeenten van meer dan 15.000 inwoners, daar alleen deze en dan nog enkel voor den Gemeenteraad in clvic kiesdistricten verdeeld zijn. Voor vier gemeenten is de verdeeling anders n. 1. Amsterdam is verdeeld in negen kiesdisricten, die voor Kamer, Staten en Gemeenteraad dezelfde zijn; Rotterdam in vijf kiesdistricten, eveneens voor Kamer, Staten en Gemeenteraad dezelfde; Utrecht is voor de Kamer en Staten verdeeld

Sluiten