Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTING OP BEDRUFS EN ANDERE INKOIISTH

GEMEENTE AANSLAGBILJET I. BELASTINGJAAR

1907/1908.

No van het kohier. ——

Aan

uit eigen hoofde

Het bedrag door U als belastingplichtig in de belasting

voor

op bedrijfs- en andere inkomsten verschuldigd, is blijkens het kohier, afgekondigd den 1907, voor twaalf maanden door het college van zetters te

ambtshalve bepaald op f

De ontvanger der directe belastingen te * noodigt U uit dit bedrag te

zijnen kantore te voldoen vóór of op de vervaldagen. Bij verzuim van betaling zal men verplicht zijn, ingevolge de wet, tot vervolging over te gaan.

Bij de eerste betaling is bovendien te voldoen wegens kosten van schatting, art 3, § 4, der wet, /

, den 1907.

De Ontvangen' voornoemd,

De aanslag Uwer echtgenoot komt voor

op No. van het kohier der gemeente

Dagteeke- Betaald bedrag Nommer B®^|e Handteekening

ning der ——————■———van het yoor.

betaling. in schrijfletters. in cijfers, journaal, kosten. quitantie. 9

.

-

I

Te zamen . .• f

Sluiten